Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Przetargi

W tym miejscu będą zamieszczane informacje na temat aktualnych ofert przetargowych.

Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB

W dniu 05.03.2019 r. Zamawiający udziela oferentom odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB"


Odpowiedzi na pytania.pdf

W dniu 26-02-2019 r. Zamawiający na swojej stronie BIP wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB.


Przejdź do BIP

Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2019 - 2022

W dniu 27.10.2018 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2019 - 2022”, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2018 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:15

Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.10.2018 r. pod Nr 2018/S 208-476083.


Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami. Treść ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_signed.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Procedura Likwidacji Szkód_signed

Załącznik nr 9B - zadanie 3 (MB pojazdów)_signed.pdf

Załącznik nr 11 i 12_signed.pdf

Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_edytowalne.doc

Załącznik nr 9A - zadanie 2 (casco poj. szyn.)_signed

Załącznik nr 9 - zadanie 1 (OC, mienie)_signed

Załącznik nr 6_JEDZ__instrukcja_signed

Załącznik nr 5_JEDZ.zip

Załącznik nr 4_Warta zaświadczenie_signed

Załącznik nr 4_PZU zaświadczenie_signed

Załącznik nr 1_zakres rzeczowy_signed

SIWZ_signed

Identyfikator postępowania miniPortal_signed

Klucz publiczny - miniPortal


W dniu 21.11.2018r. Zamawiający zamieszcza, zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 2 i 4 ustawy PZP, pytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami.

Pytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami


W dniu 29.11.2018r. Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie Wykonawcy

W dniu 20.12.2018r. Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedsięwzięcie polegające na jednostronnym wyklejeniu szklanych elementów ekranów przeciwhałasowych, zlokalizowanych wzdłuż linii tramwajowej

W dniu 03-10-2017 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych, tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których udzielania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 8 UPZP.
Załączniki:
Dostęp do URL (http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Umowa_wzór.docx)Umowa_wz[ ]0 kB
Dostęp do URL (http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym.docx)Zapytanie[ ]0 kB
Dostęp do URL (http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym.pdf)Zapytanie[ ]0 kB

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

W dniu 11.12.2015 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie zamówień publicznych.


Ogłoszenie o zamówieniu


Pliki do edycji:

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej

Istotne postanowienia Umowy sprzedaży energii elektrycznej

Wzór formularza oferty

Wzory oświadczeń

Specyfikacja


W dniu 15.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia nr 1 SIWZ

Wyjaśnienia nr 1


W dniu 16.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej, wyjaśnienia nr 2 i zmianę nr 1 SIWZ

Wyjaśnienia nr 2


W dniu 17.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej, wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ

Wyjaśnienia nr 3


W dniu 23.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty


Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"