Infolinia 52 58 59 400 |
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Aktualności

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

W dniu 5 września 2012 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakończyło doraźną kontrolę ex-ante, przygotowanej przez Tramwaj Fordon Sp. z o.o. dokumentacji przetargowej dot. zamówienia na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”, wydając opinię „bez uwag”. Zgłoszenie dokumentacji do oceny CUPT miało na celu uniknięcie ewentualnych błędów mogących skutkować ustaleniem korekty finansowej dla kosztów kwalifikowanych projektu. Uzyskanie pozytywnej oceny pozwoliło w dniu dzisiejszym wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdują się na stronie internetowej spółki w części dotyczącej przetargów.
Analogiczna procedura przyjęta została dla postępowania przetargowego na głównego wykonawcę robót budowlanych realizowanego projektu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem SIWZ-u dotyczącego przetargu na roboty budowlane. Planowane zakończenie prac nad tym dokumentem, z jednoczesnym przesłaniem go do kontroli w CUPT to koniec miesiąca września br. Wszczęcie tego postępowania warunkowane jest jednak (poza pozytywną oceną dokumentacji w CUPT) uzyskaniem gwarancji finansowania inwestycji. Informacja na temat postępu prac w tym zakresie znajduje się na stronie www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl w zakładce „Aktualności” w notce „Finansowanie inwestycji”.

Zarząd EBI wstępnie zaakceptował finansowanie

W dniu 18-07-2012 departament Europejskiego Banku Inwestycyjnego odpowiedzialny za przygotowanie kompletnego wniosku kredytowego wraz z niezbędnymi dokumentami przekazał materiały do Zarządu Banku. W dniu 25-07-2012 roku Zarząd EBI wstępnie zaakceptował finansowanie. Kolejny etap to przygotowanie dokumentów zabezpieczających kredyt opartych o umowę przewozową i umowę wsparcia. Wstępny projekt dokumentacji przygotowuje EBI. Termin na uzgodnienia został wyznaczony przez bank do końca września br., tak aby ostateczna decyzja Rady Dyrektorów Banku mogła zapaść do dnia 05-10-2012 r. W dniu 24-08-2012 otrzymaliśmy informację o przystąpieniu Banku PeKaO S.A. w Warszawie do finansowania projektu. Obecnie kończymy prace nad dokumentami zabezpieczającymi emisję obligacji, które prowadzone były przy współudziale Skarbnika Miasta Bydgoszczy. PeKaO S.A. zobowiązało się do złożenia wiążącej oferty do 07-09-2012 r. Jeśli termin ten zostanie dotrzymany, Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wystąpi do Rady Miasta Bydgoszczy o akceptację umowy wsparcia dla finansowania projektu.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID.

W związku z procesem uzyskiwania zgody na realizację inwestycji drogowej ZRID (wg specustawy drogowej) dokonano wszystkich uzupełnień, których konieczność nałożono w postanowieniach Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zaktualizowano również podkłady mapowe obejmujące zakres inwestycji, których półroczna ważność minęła w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania ZRID. Przygotowano dwa nowe wystąpienia o wydanie decyzji ZRiD do Urzędu Miasta w Bydgoszczy i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z ustalonym z w/w organami nowym podziałem zakresów, obejmującym poszczególne wnioski. W sierpniu br. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekazano do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta w Bydgoszczy oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o ZRID w wersji roboczej celem przeprowadzenia kontroli ex-ante przed złożeniem formalnych wniosków.

Wniosek o dofinansowanie z UE.

Dnia 30 kwietnia 2012 roku przedstawiciele Tramwaj Fordon Sp. z o.o., w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, złożyli wniosek o dofinansowanie projektu budowy linii tramwajowej do Fordonu. Dokument ten został złożony również do Inicjatywy JASPERS, która po dokonaniu oceny merytorycznej oraz ustaleniu jego kompletności uzupełni Notę Końcową wskazując rekomendacje dla projektu. Następnie wniosek trafi do Komisji Europejskiej, która podejmie decyzję o dofinansowaniu. 
Jednocześnie, w siedzibie spółki w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a, zgodnie z terminem umownym, złożone zostały projekty wykonawcze co kończy pierwszy etap realizacji inwestycji polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Dnia 6-04-2012 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w rozumieniu Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.)

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"